Jack Jongebloed
Wethouder, 1e loco-burgemeester

E-mail: j.jongebloed@weststellingwerf.nl

Portefeuille: financiën, sport, landbouw, breedband, vergunningverlening, toezicht en handhaving, grondbeleid en gemeentelijk vastgoed, verkeer en vervoer / wegen, coördinatie dorpenbeleid, werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid, gebiedscommissie De Linde, fietspad De Linde, verbetering Stationsomgeving Wolvega, aanpak/ herinrichting De Blesse, AB-lid FUMO, AB-lid gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân, lid AVA Caparis NV.

Roelof Theun Hoen
Wethouder

E-mail: r.hoen@weststellingwerf.nl

Portefeuille: onderwijs, economische ontwikkeling, winkelcentrum Wolvega, werkgelegenheid, regelgeving / deregulering, recreatie en toerisme, kunst en cultuur, onderwijshuisvesting, muziek(-onderwijs), amateuristische kunstbeoefening, multifunctionele- en welzijnsaccommodaties, openbare bibliotheek, personeel en organisatie, dienstverlening, georganiseerd overleg vakorganisaties, AB-lid de Marrekrite, Bestuurslid bestuursacademie Noord-Nederland.

Richard Bos
Fractievoorzitter

E-mail: richardbos@hotmail.com
Tel: 06 – 51926072

Portefeuille: financiën, bestuur, openbare orde en veiligheid, communicatie, OWO samenwerking

Ed de Vries
Vice-fractievoorzitter

E-mail: eddevries.vvdweststellingwerf@ziggo.nl
Tel: 06 – 53316216

Portefeuille: werk en inkomen, maatschappelijke en sociale voorzieningen (participatie), economie, werkgelegenheid, energie en verduurzaming, deregulering, circulaire economie, breedband, gebiedsteams.

Aukje Kroondijk
Fractielid

E-mail: kroondijk@omnydevries.nl
Tel: 06 – 22452718

Portefeuille: landbouw, ruimtelijke ordening, bouwen, wonen, grondbeleid, gemeentelijk vastgoed en Omgevingswet.

Edwin Bathoorn
Fractielid

E-mail: ebathoorn75@outlook.com
Tel: 06 – 37146554

Portefeuille: onderwijs, vervoer, verkeer, openbare ruimte, riolering en afval, milieu, personeel en organisatie, vergunningverlening, handhaving en toezicht, dienstverlening.

Sylvia Heida
Fractielid

E-mail: s_heida@hotmail.com
Tel: 06 – 20568586

Portefeuille: volksgezondheid, sport, recreatie en toerisme, kunst en cultuur, winkelcentrum Wolvega.