VVD pleit voor nieuwe omgevingsvisie Weststellingwerf

0
100

In de Algemene Beschouwingen bij het debat over de financiën voor de komende jaren op 1 juli 2024 heeft de Weststellingwerfse VVD gepleit voor een nieuwe omgevingsvisie zodat ook in de toekomst ontwikkelingen mogelijk blijven. Ook vroeg de VVD aandacht voor het openhouden van het politiebureau, meer tempo in het creëren van duidelijkheid voor onze boeren en het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Nieuwe omgevingsvisie
Met een raadsbreed gesteunde motie in de Algemene Beschouwingen vraagt de Weststellingwerfse VVD om een nieuwe omgevingsvisie voor Weststellingwerf. “Er is de afgelopen jaren veel op ons af gekomen op het gebied van wonen, werken, landbouw, natuur, recreatie en andere dingen die de kwaliteit van leven in onze mooie plattelandsgemeente beïnvloeden. Om dat in de toekomst zo te houden, is het nodig dat we samen met onze inwoners, ondernemers, boeren, verenigingen, scholen, instellingen en andere betrokken organisaties en in samenhang met provincie en waterschap komen tot een nieuwe omgevingsvisie, waarmee ontwikkelingen in de toekomst ook mogelijk blijven,” aldus VVD-fractievoorzitter Richard Bos.

Artikel over nieuwe omgevingsvisie in Stellingwerf (4 juli 2024)

Politiebureau open houden
Ook pleitte fractievoorzitter Bos in het belang van de veiligheid van onze inwoners opnieuw stevig voor het openhouden van het politiebureau in Wolvega en vroeg hij naar de voortgang hiervan. Nadat er vorig jaar een door de VVD ingediende, unaniem gesteunde motie was aangenomen, was er weinig meer van gehoord. Burgemeester Van de Nadort liet daarop weten dat de politie nog steeds koerst op sluiting en dat dit voor hem niet acceptabel is. De VVD zal bij haar Kamerfractie bepleiten dit te voorkomen en tot een andere keuze te komen.

Landbouw
In het coalitieakkoord spraken we medio 2022 af mét de agrarische ondernemers intensief en toekomstgericht samen te willen werken en snel duidelijkheid te willen voor de PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof), die nog steeds in onzekerheid verkeren over hun toekomst (-mogelijkheden). Daarnaast hebben we aangegeven een taskforce landbouw op te richten, waarin namens de gemeente een afgevaardigde zit die faciliterend en als verbinder gaat optreden en de boeren bezoekt om inzicht te krijgen in hun toekomstplannen. Tot nu toe is daar weinig gebeurd en daarom vroeg de VVD met klem om meer urgentie en prioriteit op dit dossier. De wethouder gaf daarop aan dat er door personele problemen nog te weinig tempo in zat en beloofde nu snel met externe inhuur aan de slag te gaan en vóór 1 januari 2025 de kengetallen aan te leveren, gesprekken met agrariërs te voeren en de taskforce vorm te geven.

Dienstverlening moet beter
Bos vroeg ook naar de stand van zaken rond het uitbreiden van de dienstverlening, met flexibelere openingstijden en dat er in het gemeentehuis één loket komt waar inwoners en ondernemers gastvrij ontvangen worden, soms ook zonder afspraak. Aan de hand van een voorbeeld van een oude mevrouw die aangifte wilde doen van overlijden van haar man, maar geen afspraak had en dus niet werd geholpen, bepleitte de VVD dat dit écht niet kan. De burgemeester gaf toe dat hier nog stappen moeten worden gemaakt en wil die snel bespreken met een speciale klankbordgroep uit de raad.