Weststellingwerfse VVD: ruimere vergoeding funderingsschade

0
2155

De Gemeenteraad van Weststellingwerf nam op 30 januari unaniem een motie aan die steun uitspreekt aan de funderingsaanpak in de Friese veenweidegebieden en waarin gepleit wordt voor verdergaande ondersteuning aan gedupeerde eigenaren met ernstige funderingsschade.

In de gemeente Weststellingwerf zijn meerdere woningen waarvan de fundering is aangetast doordat de waterpeilen in het verleden zijn verlaagd. Dit heeft geleid tot schrijnende gevallen, de zogenaamde code rood woningen. Gedupeerden hebben in de Raad opgeroepen tot de noodzaak van een financiële regeling en gesproken over gevoelens van onveiligheid.

De Friese Funderingstafel heeft afgelopen jaar advies uitgebracht over funderingsschade. Dit advies gaat uit van een 50/50 regeling voor funderingsherstel waarbij 50% voor rekening komt van de Provincie Fryslân en het Wetterskip en 50% voor de bewoner. Dit advies is niet door de provincie Fryslân en het Wetterskip opgevolgd.

In de Provinciale Statenvergadering en de vergadering van het Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân zijn in december vorig jaar moties aangenomen om 40% te vergoeden met een maximum van € 40.000,-. Met de motie die nu op voorspraak van de Weststellingwerfse VVD tot stand is gekomen, worden deze moties onderschreven. Wel wil de Weststellingwerfse VVD verder gaan. Er wordt met de motie – die raadsbreed wordt ondersteund – gepleit voor een hogere maximale vergoeding van de schade van gedupeerden van code rood woningen. De motie roept op om 50% met een maximum van € 100.000,- te vergoeden, door de provincie Fryslân en het Wetterskip. Ook de Nationale Overheid dient bij te dragen.

De 7 veenweidegemeenten in Friesland dragen bij in het oprichten en bemensen van een nieuw funderingsloket dichtbij. Hier kunnen de eigenaren met funderingsschade zich melden. De verwachting is dat dit loket medio dit jaar van start kan.

Daarnaast pleit de VVD ervoor dat er schadeherstelvergoedingen komen voor bedrijven en/of bedrijfsgebouwen in het veenweidegebied. Deze vallen nu nog buiten de regeling.