Begroting Weststellingwerf voor 2022 aangenomen

0
1262

De begroting van de gemeente Weststellingwerf is op 8 november aangenomen in de gemeenteraad. Met deze steun van de raad kan het College van B&W ook het laatste jaar van deze raadsperiode verder werken aan de plannen voor Weststellingwerf.

De VVD benadrukte in deze tijd de positieve dingen die gaande zijn in Weststellingwerf. In zijn bijdrage sprak fractievoorzitter Richard Bos over de energie- en wooncrisis en hoe het College daar wat de VVD betreft mee om zou moeten gaan. Hij keek vooruit naar de nieuwe woonzorgvisie voor onze gemeente, waarbij wat de VVD betreft ‘ook direct concrete prestatieafspraken met woon-, zorg- en welzijnspartijen worden bijgeleverd,’ aldus Bos. ‘En waarin voor onze inwoners haalbare en betaalbare verduurzamingsdoelstellingen moeten worden opgenomen.’

Bos sprak over economie en toerisme, waar hij complimenten uitsprak voor de ondernemers in Weststellingwerf, die initiatief tonen en plannen uitvoeren, zoals in Noordwolde, waar lokale ondernemers de al jaren leegstaande panden in de Hoofdstraat Oost nieuw leven hebben ingeblazen. Een grote impuls in de leefbaarheid. Ook in het toerisme ziet de VVD kansen voor verdere ontwikkeling. Veel is al ingezet, zoals het opknappen van het winkelcentrum in Wolvega, de plannen voor Driewegsluis en Rottige Meente, het fietspad langs de Linde en de werelderfgoedstatus voor de Koloniën van Weldadigheid. Bij de Spokeplas in Noordwolde ziet de VVD nog goede ontwikkelingskansen voor recreatie. Bos daagde het College uit, om hier met ondernemers en Staatsbosbeheer tot nieuwe ontwikkelingen te komen.

De lokale lasten stijgen in 2022 voor onze inwoners slechts beperkt en in de tijd van grote tekorten in het sociaal domein is dat een grote meevaller voor onze inwoners. Een voorstel van GroenLinks om de afvalstoffenheffing te verhogen, werd niet overgenomen. Bij de invoering van het nieuwe systeem van afvalinzameling dat het komende jaar zal worden voorbereid, heeft de VVD nog eens duidelijk het uitgangspunt meegegeven dat de tarieven voor onze inwoners, die hun best doen om zo weinig mogelijk afval aan te bieden, niet of slechts weinig mogen stijgen als gevolg van het nieuwe systeem. In het nieuwe systeem mogen vervuilers wel iets meer betalen dan nu om ze te stimuleren minder afval te maken. Hierbij dienen voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens passende tarieven worden gekozen.

Over de gemeentelijke organisatie sprak fractievoorzitter Bos lovende woorden, maar ook met zorg. De dienstverlening naar onze inwoners staat onder druk, omdat er nauwelijks goede ambtenaren zijn te vinden in de arbeidsmarkt en als ze er eenmaal zijn, vaak weer snel vertrekken omdat er weinig doorgroeimogelijkheden zijn in Weststellingwerf. Bovendien neemt het ziekteverzuim toe en Om die trend te keren is er een organisatieontwikkeling noodzakelijk. Die kan met de aangenomen begroting ook daadwerkelijk volgens plan doorgezet worden. Wel nam de raad een motie aan om het komend voorjaar een kerntakendiscussie voeren over welke en hoeveel taken de gemeente uit moet voeren.

Om haar werk goed te kunnen blijven doen, nam de raad ook een motie aan over indexering van het budget van de rekenkamercommissie, zodat zij de raad goed kunnen blijven ondersteunen met onderzoeken en aanbevelingen en werd geld beschikbaar gesteld voor bestuurlijke vernieuwing, zodat daar ook in de volgende raadsperiode ruimte en budget voor is. Bovendien kreeg het College de opdracht om een End term review te schrijven waarin zij aangeeft welke resultaten er deze Collegeperiode zijn behaald en welke projecten nog doorlopen in een volgende raadsperiode.

De begroting werd uiteindelijk met ruime steun aangenomen. Enkele partijen (SDW, Blijf Stellingwarfs en GroenLinks) stemden tegen de begroting.

Lees hier de bijdrage van VVD-fractievoorzitter Richard Bos.