VVD zet in op lage woonlasten, goede voorzieningen en versterking van de lokale economie

0
2579

Afgelopen maandag werd de kadernota in de gemeenteraad behandeld. In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en niet gebeurt in de gemeente. Belangrijk onderdeel is hoe omgegaan wordt met het beschikbare geld. Lees hier hoe de VVD de komende jaren vooruit wil met Weststellingwerf!

Inleiding
Halverwege deze bestuursperiode geeft de bespreking van deze kadernota een mooi moment om even kort terug te blikken op de afgelopen 2 jaar alvorens we vooruit gaan blikken naar de toekomst.

Op financieel gebied hebben we afgesproken dat we onze schuldpositie wilden verbeteren, de woonlasten niet onnodig wilden laten stijgen en dat er beperkt ruimte zou zijn voor ambities. Omdat het een op gespannen voet staat met het ander, namelijk het verlagen van je schuldpositie aan de ene kant ten opzichte van het niet willen laten stijgen van de woonlasten en het beperkt realiseren van ambities aan de andere kant, hebben we afgesproken dat hier een balans in gevonden moest worden. En dit is wat ons betreft gelukt!

De schuldpositie is gezakt van 129% aan het begin van deze periode naar 106% op dit moment. Een verlaging van in totaal 11 miljoen euro. Tegelijkertijd hebben we de woonlasten de afgelopen twee jaar nagenoeg gelijk kunnen houden en zijn we toch in staat geweest om een aantal ambities uit te voeren en af te ronden. Daar bovenop zijn we ook nog eens in staat gebleken om onze algemene reserve op te plussen met zo’n 7 miljoen euro. We zijn er de afgelopen twee jaar dus in geslaagd om een groot deel van onze schulden af te lossen zonder hier nieuwe schulden voor te hoeven maken, wat ons een heleboel rente bespaart. En tegelijkertijd zijn er nieuwe investeringen gedaan en is onze spaarrekening toegenomen. Een sterk staaltje financiële degelijkheid waar wij als VVD trots op zijn!

Maar een gemeente besturen draait niet alleen om je financiële zaken op orde te hebben. Het gaat ook om het op peil houden van je voorzieningenniveau . En de afgelopen twee jaar zijn we blijven investeren in onze leefomgeving; in scholen, in dorpshuizen en in sportvoorzieningen. Dit alles met als doel om een woon-, werk- en leefklimaat te realiseren waar zoveel mogelijk mensen zich prettig in voelen.

En we hebben als coalitie ook de ambitie uitgesproken dat we samen willen werken aan Weststellingwerf. Dat ons dit ook daadwerkelijk menens was blijkt wel uit de titel van het coalitieakkoord. En ook wat dat betreft hebben we de afgelopen twee jaar niet op onze handen gezeten. Diverse werkgroepen hebben de verbinding en het gesprek opgezocht met onze inwoners en ondernemers. Dit leidt er toe dat we vanaf de zomer op een andere manier gaan vergaderen waarbij er makkelijker en efficiënter ingesproken kan worden bij de raad, en de vergaderingen makkelijker te volgen zijn onder andere via beeld. Een goede ontwikkeling!

Roelof Theun Hoen: “We willen een gemeente waar de woonlasten laag zijn, het voorzieningenniveau op peil en waar de lokale economie bloeit!”

Maar na deze succesvolle twee jaar zijn we er nog niet. We willen namelijk aan het eind van deze bestuursperiode een gemeente neerzetten die er nóg krachtiger voor staat. Een gemeente waar de woonlasten laag zijn, het voorzieningenniveau op peil is en waar de lokale economie bloeit.

Woonlasten
Bij de jaarstukken van 2014 ben ik geëindigd door een stip op de horizon te schetsen zoals we die als VVD graag zouden willen zien. En dat ging over de woonlasten. In 2011 stonden we nog op plek 19 van de 27 gemeenten als het gaat om de laagste woonlasten van Fryslân. In 2013 stonden we op plek 10 en in 2014 stonden we op plek 8. Deze trend wilden we graag door zetten en we spraken uit dat we in 2018 na deze bestuursperiode de laagste woonlasten van (in ieder geval het vasteland van) Friesland willen hebben. Helaas zijn we in 2015 afgezakt van plaats 8 naar plaats 10 in Fryslân. En ook de komende jaren zullen we door een stijgende rioolheffing eerder dalen op deze lijst dan stijgen. Willen we de woonlasten voor onze inwoners en ondernemers gelijk houden of zelfs laten dalen dan zijn er nog twee knoppen waaraan we kunnen draaien. Namelijk de knop OZB en de knop afvalstoffenheffing. Alleen door het verlagen van één van deze beide belastingen zullen we in staat zijn om de woonlasten gelijk te houden. Gelukkig ligt er met de huidige kadernota al een voorstel om af te zien van de inflatiecorrectie op de OZB. Dat is wat ons betreft al een stap in de goede richting. Maar wat de VVD kan daar voor het einde van deze bestuursperiode nog een tandje bij. Aangezien er met deze kadernota nog geen sluitende begroting in november ligt zullen we vandaag niet met voorstellen komen. Maar mocht die ruimte er tijdens de begroting wel zijn, dan  mag u een voorstel van onze kant verwachten.

Voorzieningenniveau
Eerder heeft de VVD aangegeven dat wij graag zouden willen zijn dat de onderhoudsniveaus van de openbare ruimte zouden worden verhoogd. We hebben het dan over de niveaus van onder andere de bermen en de wegen in onze gemeente. Hier hebben we de vorige perioden fors op moeten bezuinigen om onze financiën op orde te krijgen. Dit was nodig en we hebben deze keuze terecht gemaakt. Maar voordat we straks gaan investeren in bijvoorbeeld een tweede Werfboek moeten reguliere zaken binnen de begroting wel op orde zijn. Nog dit jaar zullen we in een werkvergadering hierover met elkaar van gedachten wisselen. Eventuele voorstellen van het college wachten we daarna af.

Wij vinden dat snel internet een basisvoorziening is waar iedereen toegang tot zou moeten hebben!

Als we het hebben over een voorziening die op dit moment ernstig te wensen over laat dan is het wel de beschikbaarheid van snel internet op het platteland. Wij vinden dat snel internet een basisvoorziening is waar iedereen toegang tot zou moeten hebben tegen aanvaardbare kosten. De provincie heeft afgelopen week haar beleid hieromtrent geheroriënteerd, en we weten dat onze gemeente in OWO verband goede banden onderhoud met de provincie op dit dossier. Wij spreken hier de wens uit dat in 2018 iedereen in Weststellingwerf toegang heeft tot snel internet. Dit onderwerp komt ook terug in de investeringsagenda 2017-2027 en een motie om binnen deze investeringsagenda prioriteit aan het realiseren van snel internet te verlenen dienen wij dan ook samen met de PvdA in.

Dit jaar zullen we ook nog een integrale voorzieningendiscussie met elkaar gaan voeren. Wij kijken daar naar uit. Wat wij hierbij belangrijk vinden is dat dit een brede discussie wordt waarbij integraal wordt gekeken naar voorzieningen op verschillende niveaus. Dorpshuizen, sportvoorzieningen, scholen, etc. Niet alles kan en wát we willen kan niet allemaal tegelijk. Er moet een duidelijke visie komen op spreiding van voorzieningen en we moeten ons niet laten verleiden tot ad hoc beslissingen. Het kan namelijk niet zo zijn dat wie het eerst komt, het eerst maalt. En ook kan het niet zo zijn dat wie het hardst roept uiteindelijk zijn zin krijgt. We zullen dan ook goed in beeld moeten hebben aan welke voorzieningen er nog behoefte is. Zo kunnen wij ons voorstellen dat er in deze gemeente nog behoefte is aan een integraal kindcentra. Eerder hebben we hier al eens vragen over gesteld. Mocht die behoefte er zijn dan zouden we hier te zijner tijd graag voorstellen voor zien.

Lokale economie
Maar we moeten niet vergeten om ook randvoorwaardelijk te investeren in zaken die banen kunnen realiseren. We hebben als gemeente géén grote potten met geld om de lokale economie te stimuleren. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat we onze toeristische gezicht meer glans geven door te investeren in wandel- , fiets- en ruiterpaden. We zijn dan ook blij dat de fietspaden langs de Linde in de investeringsagenda zijn opgenomen. Daarnaast zijn we benieuwd of er nog meer slimme aansluitingen of óntsluitingen van gebieden door middel van wandel-, fiets- of ruiterpaden te maken zijn. We zitten bijvoorbeeld te denken aan een ontsluiting van Steggerda richting de Eese. Hier ligt al een wandelpad door het Kerkebos, maar dit zou wellicht uitgebreid kunnen worden met fiets- en ruiterpaden.

In deze kadernota wordt aandacht besteed aan het vormgeven van het Toeristisch Investeringsfonds. De bestuurlijke keuzes over de vulling van het fonds en de beoordeling van de bestedingswensen ligt ter besluitvorming bij de raad over deze kadernota. Wat ons betreft wordt het toeristisch investeringsfonds gevuld met een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan de opbrengst van de toeristenbelasting. We kiezen met opzet voor deze bewoording omdat we ons er goed van bewust zijn dat het een algemeen heffingsmiddel is dat je niet één op één kan koppelen aan een doel.

“De toeristenbelasting moet ten goede komen aan de toeristische sector”

Wij vinden ten principale dat de toeristenbelasting ten goede moet komen aan de toeristische sector, en maak dit ook maar inzichtelijk door een aantal zaken uit dit fonds te betalen. U vraagt de raad om uitgangspunten mee te geven, en die zullen we u hier dan ook meegeven. Als u wilt kunnen we ze u ook schriftelijk doen toekomen. Voorstelbaar is dat een aantal reguliere uitgaven zoals de gemeentelijke bijdrage Merk Fryslan, de gemeentelijke bijdrage De Friese Wouden en wellicht ook de gemeentelijke bijdrage Marrekrite uit dit fonds gedekt gaan worden. Ook zal uit het investeringsfonds de uitvoeringsagenda op basis van de recent aangenomen nota recreatie en toerisme van vorig jaar deels gedekt kunnen worden. Daarnaast moeten er wat de VVD betreft ook zeker financiële middelen beschikbaar zijn voor particuliere initiatieven vanuit ondernemers met als doel om nieuwe initiatieven los te trekken. Deze financiële middelen zouden op basis van cofinanciering worden verstrekt. Het fonds is nadrukkelijk niet bedoeld om in de exploitatie van projecten bij te dragen.

Slot
Uiteraard gaan we er vanuit dat het college ons in november een sluitende begroting gaat aanbieden. Dit geeft het college zelf ook aan. U vraagt de raad om richting te geven aan een oplossing. Deze bijdrage geeft ons inziens voldoende richting aan het college om keuzes te maken om een sluitende begroting te realiseren. Mocht dit niet het geval zijn dan gaan we graag later met het college in overleg om tot oplossingen te komen.

 

Roelof Theun Hoen, fractievoorzitter VVD

RTH