Ambities blijven overeind

0
2661

De VVD steunt de ambities die het College heeft gesteld in een dynamische investeringsagenda, ondanks stevige tegenvallers in het sociaal domein. Dit gaf fractievoorzitter Richard Bos op 8 juli aan in de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van Weststellingwerf.

Bos beklemtoonde dat het over het algemeen goed gaat in de gemeente. Er is al veel gerealiseerd voor de inwoners en er zijn mooie en goede plannen in uitvoering. Het College wacht dit jaar wel een pittige opgave om in het sociaal domein een grote efficiencyslag te maken, waarbij een nieuw evenwicht dient te worden gevonden tussen de kwaliteit en kosten van de zorg, zonder dat de inwoners daar te zeer de dupe van worden.

In de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020-2023 liet het College een niet sluitende begroting zien voor de komende jaren. Een motie van CDA, VVD en WB om alles in het werk te stellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting kreeg brede steun in de raad.

De VVD vroeg in haar beschouwingen onder meer ook aandacht voor betere participatie en of het College in kaart wil brengen hoe groot de problemen rond frauderende bedrijven en inwoners in de zorg en het sociaal domein zijn. En indien nodig de aanpak hiervan te intensiveren.

Het College deelt de zorgen van de VVD omtrent de stijgende drugscriminaliteit in onze gemeente. Met name de productie en het gebruik van harddrugs kent een stijgende lijn in Weststellingwerf, meer dan in andere omliggende gemeenten. De burgemeester gaf aan hier actief en gezamenlijk met politie en andere partijen in Noord-Nederlands verband aan te werken en zal op verzoek van de VVD met onderwijsinstellingen ook werken aan goede voorlichting aan jongeren die kwetsbaar zijn en mogelijk benaderd worden door dergelijke criminelen, voor gebruik en mogelijk misbruik in de drugshandel.

De VVD vroeg ook aandacht voor agrariërs die een steun in de rug verdienen en gaven het College mee om bij het maken van de verduurzamingsplannen realistische en betaalbare doelen te stellen. Bos: “het moet voor onze inwoners wel behapbaar en betaalbaar blijven.”

Lees hier de volledige bijdrage: Algemene Beschouwingen VVD 2019