Coalitieakkoord gepresenteerd, onderhandelingen afgerond

0
3057

Op 1 juni hebben de Weststellingwerfse VVD, WB, CDA en SDW een coalitieakkoord gepresenteerd voor de periode 2022-2026. Daarmee sluiten de partijen de onderhandelingen af en kunnen de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Het coalitieakkoord borduurt voort op de ingezette koers van het vorige College van B&W (VVD, CDA en WB) en legt daarnaast nieuwe ambities vast. Deze nieuwe ambities, investeringen en beleidsveranderingen staan in het coalitieakkoord, dat om die reden dan ook de naam ‘Samen blijven bouwen aan een sterk Weststellingwerf!’ heeft gekregen.

Ambities en investeringen
VVD-fractievoorzitter Richard Bos: ‘In het akkoord is extra geld en aandacht gereserveerd voor met name woningbouw, duurzaamheid, economie (winkelcentra, toerisme en recreatie, landbouw), verkeer en vervoer (wegen) en armoedebeleid. In totaal wordt er de komende jaren circa 6,4 miljoen incidenteel geïnvesteerd in onze gemeente en structureel investeren we tot 1,25 miljoen extra per jaar.’

De onderhandelaars van VVD, WB, CDA en SDW lichten het coalitieakkoord toe aan lokale media.

Hieronder de belangrijkste ambities en plannen uit het coalitieakkoord.

Wonen en leven
Als coalitiepartijen vinden we het belangrijk dat iedereen in Weststellingwerf een plek heeft en kan meedoen.

 • We willen honderden woningen bijbouwen de komende jaren, in de kleine dorpen, Wolvega en Noordwolde.
 • Ook voor duurzaamheid is veel aandacht, zowel in het werken (ecologisch bermbeheer, afvalinzameling) als in de verduurzaming van woningen en andere panden. Daarvoor komt veel geld extra beschikbaar.
 • De dorpen zijn voor ons heel belangrijk. We verdubbelen het budget van het dorpenfonds van 100.000 naar 200.000 euro. Hierdoor is er meer geld beschikbaar voor ideeën en initiatieven uit de samenleving.
 • We investeren daarnaast in arbeidsdeelname, armoedebeleid en schuldhulpverlening. Zorg en ondersteuning willen we beschikbaar en betaalbaar houden. Wanneer zorg nodig is, staat een maatwerkoplossing centraal. Hierbij kunnen diverse budgetten gecombineerd worden ingezet.
 • De coalitie wil zorgen voor voldoende plekken voor ontmoeting, voor jong en voor oud. In Wolvega kan deze ontmoetingsplek mogelijk gecombineerd worden met een ondernemershuis. In het kader van Bestemming Wolvega onderzoeken we dit verder.
 • Daarbij hoort ook meer investeren in onderhoud en kwaliteit van speelveldjes voor kleine kinderen en jongeren en mogelijk ook nieuwe speelveldjes.
 • Ook de dorpshuizen zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Om de toekomst van de dorpshuizen veilig te stellen, wil de coalitie het beheer van alle dorpshuizen onder Harten 10 brengen.
 • Deze coalitie is bereid om ontwikkelingen rond sportaccommodaties met middelen te ondersteunen, op voorwaarde dat sportverenigingen met goede plannen komen.
 • In de zwemgelegenheden in onze gemeente (De Steense, De Dobbe, Spokeplas en Vlinderplas) zal geïnvesteerd worden en onderzocht wordt of De Steense ook in de zomer open kan blijven.
 • Verder wil de coalitie investeren in veiligheid (denk aan BOA’s), in de dienstverlening van de gemeente (zoals flexibeler openingstijden en een één-loketfunctie) en het anders en flexibeler gebruiken van ruimtes in het gemeentehuis, ook voor externe partijen.

Economie (toerisme/recreatie, winkelcentra en landbouw)

 • De toeristische sector kan met het MKB en de agrarische sector de belangrijkste economische drager van Weststellingwerf worden. Daarom willen we extra investeren in kansrijke toeristische gebieden: de Driewegsluis en de Spokedam bij Noordwolde.
 • Ook kijken we of het toeristisch seizoen verruimd kan worden, zodat toeristische ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer zij open en gesloten zijn.
 • Naast extra investeringen in de kleine dorpen en toerisme en recreatie wil de coalitie ook extra investeren in levendige en aantrekkelijke winkelcentra. Daarom komt er extra geld voor de herinrichting van het Pastorieplein en de verdere centrumontwikkeling in Wolvega én voor het centrum van Noordwolde. Als VVD maken we ons hier al geruime tijd hard voor, we zijn dan ook blij dat er stevig door geïnvesteerd wordt in het centrum van Wolvega en de bereikbaarheid daarvan. Ook Noordwolde krijgt een extra impuls, waarmee we i.c.m. de ontwikkeling van het Spokedam gebied een stevige impuls hopen te geven aan het dorp en toerisme en recreatie.
 • Voor onze agrarische ondernemers zal de gemeente een actieve rol oppakken in het kader van de uitdagingen die er liggen, waarbij de wethouder zo nodig ook samen met hen de barricaden opgaat richting provincie en/of rijk. Er komt daarnaast een taskforce met onder meer een ‘verbinder’ die de boeren zal bezoeken.
 • We willen een loket voor inwoners gerelateerd aan de funderingsproblematiek in het veeweidegebied.

Verkeer en vervoer

 • Om de bereikbaarheid en veiligheid van wegen op peil te houden, verhogen we het budget voor beheer en onderhoud van de wegen.
 • We willen snel een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoerplan waarbij voor zover mogelijk ook rekening wordt gehouden met ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en economie. Dat kan als basis dienen voor toekomstige investeringen en onderhoud op het gebied van verkeer en vervoer.
 • Ook komt er extra geld voor het verbeteren van de verkeerscirculatie in Wolvega en het oplossen van verkeersknelpunten.
 • De planvorming voor de herinrichting van de Lycklamaweg moet snel opnieuw worden opgestart.

Woonlasten

 • Als coalitie en VVD in het bijzonder staan we voor financiële degelijkheid, de inkomsten en uitgaven moeten op orde blijven. We willen Weststellingwerf als gemeente betaalbaar houden voor onze inwoners, zodat het nu en in de toekomst prettig wonen is en blijft.
 • Daarom verhoogt de coalitie het OZB-tarief voor woning- en andere gebouweigenaren niet. Wel is er jaarlijks een inflatiecorrectie. Die wordt overigens gemiddeld over de inflatie van de afgelopen drie jaar, ivm de huidige hogere inflatie.
 • We streven daarnaast naar kostendekkendheid bij de riool- en afvalstoffenheffing, waarbij ook is afgesproken dat de invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem (nu gepland voor 2025) niet mag leiden tot plotselinge en onevenredig grote tariefstijgingen bij onze inwoners.

Trots
Bos: ‘Al met al zijn we bijzonder trots op het voorliggende akkoord. Veel punten uit ons verkiezingsprogramma zien we erin terug. We denken hiermee een mooie basis te hebben gelegd om de uitdagingen van de komende jaren op te pakken en te investeren in onze mooie gemeente. ‘

Coalitieakkoord gepresenteerd door onderhandelaars. Op de foto voor v.l.n.r.
Richard Bos (VVD) en Hans Visser (CDA), achter Tom Hartog (WB), Cor
Trompetter (SDW) en Lukas van der Hoef (CDA). Foto: Lenus van der Broek.
(De beoogd wethouders die mee onderhandelden staan niet op deze foto.)

Wethouders
Ook de vier beoogd wethouders van de coalitiepartijen zijn gepresenteerd. Dit zijn Roelof Theun Hoen (VVD, 1 fte), die tevens 1e locoburgemeester zal zijn, Mariska Rikkers (WB, 1 fte), Hanneke Zonderland (CDA, 0,8 fte) en Heidi den Hartigh (SDW, 0,8 fte). De portefeuilleverdeling op hoofdlijnen is bijgevoegd in het coalitieakkoord. De wethouders zullen op 8 juni worden geïnstalleerd en werken dan het coalitieakkoord uit in een Collegeakkoord.

De beoogd wethouders: v.l.n.r. Hanneke Zonderland (CDA), Mariska Rikkers (WB),
Heidi den Hartigh (SDW) en Roelof Theun Hoen (VVD). Foto: Lenus van der Broek.

Aan de slag
Fractievoorzitter Bos: ‘Wij kijken er als Weststellingwerfse VVD naar uit om samen met onze coalitiepartners, het nieuwe college van B&W, de oppositiepartijen en onze inwoners en ondernemers verder te bouwen aan een sterk Weststellingwerf!’

Lees hieronder het gehele Coalitieakkoord