Raad stemt in met Begroting voor 2019

0
2149

Op 5 november stemde de gemeenteraad van Weststellingwerf unaniem in met de begroting voor 2019. Het College van B&W presenteerde een meerjarenbegroting waarin ook de investeringen en plannen uit het Collegeprogramma zijn opgenomen.

De VVD ziet dat het coalitieakkoord van WB, CDA en VVD uitstekend is verwerkt in het Collegeprogramma en de begroting. Fractievoorzitter Richard Bos tijdens het begrotingsdebat: “We zijn in het bijzonder trots dat het College veel investeert voor onze inwoners en tegelijkertijd de lokale woonlasten niet hoeft te verhogen. Doordat het vorige College een stevig financieel herstructureringsbeleid heeft gevoerd, is onze gemeentelijke financiële positie flink verbeterd. Er is een structureel positief sluitende begroting, waarbij er ruimte is om nieuwe plannen uit te voeren voor en met onze inwoners. En daarbij geldt dat het programma geen dictaat is, maar een leidraad. Niet vrijblijvend maar richtinggevend en voldoende flexibel om in te spelen op eventuele wijzigingen of omstandigheden.”

Meer aandacht voor dorpen en inwoners
In het debat vroeg Bos onder meer aandacht voor de dorpen, die deze raadsperiode beschikken over een eigen dorpswethouder én een veel groter budget om met de inwoners en ondernemers goede dingen te doen voor de dorpen. Bos riep het College op nog actiever de boer op te gaan om nieuwe bedrijven naar Weststellingwerf te halen en de gemeente aantrekkelijker te maken voor inwoners, ondernemers en toeristen.

DNA
De VVD-fractievoorzitter ziet ook een uitdaging in het beter en efficiënter uitvoeren van veel diensten voor inwoners in het sociale domein: “Veruit het meeste geld gaat om in het sociale domein. Daar ligt dan ook bij uitstek de kans voor dit College om hun DNA te laten zien, Daadkracht, Netwerk en Ambitie te tonen, gericht op een beter gebruik. Uiteraard in het belang van onze inwoners.”

Verkeer en verkeersveiligheid
Daarnaast is de VVD blij dat er nu snel een aanvang gemaakt wordt met de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse en de Lycklamaweg in Wolvega. Verkeersveiligheid is een belangrijke pijler voor de VVD. Om de Lycklamaweg, Stationsweg en omgeving in Wolvega te ontlasten, riep de VVD ook op om te onderzoeken in hoeverre een zuidelijke randweg van de Steenwijkerweg naar de rotonde bij Van der Valk kan helpen voor minder doorgaand (van vaak groot en zwaar) verkeer in het dorp. Ook de optie om een afrit De Blesse/Steggerda op de A32 te realiseren werd door Bos geopperd: “We verwachten niet dat dit de komende jaren al wordt gerealiseerd, maar wel dat het College deze opties nadrukkelijk betrekt bij de verkeersplannen en de verdere ontwikkeling van de Lindewijk.”

Gaswinning
Samen met CDA en Weststellingwerfs Belang diende de VVD een motie in om samen met omliggende gemeenten en inwoners op te trekken in het gaswinningsdossier. De VVD vindt dat onze gemeente een zorgplicht heeft naar inwoners die (mogelijk) getroffen worden door schade als gevolg van gaswinning. Bos: “er moet er een deugdelijke schaderegeling komen voor getroffenen en wij pleiten hierbij voor omkering van de bewijslast. Individuele inwoners moeten nu nog zelf bij het grote Vermilion de schade aantonen. We willen dat er gemeten wordt rondom de gaswinningslocaties met behulp van zogenaamde tiltmeters, waarmee bodemverzakking als gevolg van gaswinning aangetoond kan worden.”

Lees hier de volledige VVD-bijdrage aan het begrotingsdebat terug:
Bijdrage VVD tbv Collegeprogramma en Begroting voor 2019

Het Collegeprogramma is hieronder te downloaden:
Collegeprogramma Weststellingwerf 2018-2022