Vragen VVD over natuuronderzoek bij dorpsfeesten, sportevenementen en buurtbarbecues

0
882

De Weststellingwerfse VVD heeft met verbazing kennis genomen van een artikel in de Leeuwarder Courant van 3 november jl. met als titel: ‘Natuuronderzoek moet straks ook bij dorpsfeest’.

In dit artikel staat onder meer dat de provincie Fryslân vanaf 1 januari 2022 voor dorpsfeesten, sportevenementen en buurtbarbecues voorafgaand een ecologisch onderzoek vereist. Dit onderzoek moet plaats vinden uiterlijk een half jaar van tevoren en moet in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor natuur en milieu. In het artikel staat heel duidelijk dat dit beleid is afgestemd met de gemeenten.

“Als VVD in Weststellingwerf willen we de dorpen graag groen én leefbaar houden. Dat vraagt realistisch natuurbeleid en een goede balans. Met deze extra regels schieten we te ver door, met als gevolg dat door de administratieve rompslomp, hoge kosten en lange termijn veel organisatoren van dorpsfeesten en buurtbarbecues zullen afhaken. De leefbaarheid in onze dorpen komt dan nog meer onder druk,” aldus fractievoorzitter Richard Bos.

Bos: “Dorpsfeesten die hun historische wortels hebben in bijvoorbeeld een eeuwenlange traditie van een oogstfeest kunnen door deze vereisten de nek om worden gedraaid. Wordt het dorpsfeest de volgende in de rij van traditie-afbraak? Wat ons betreft spant het College zich ervoor in om deze regels van tafel te houden.”

We hebben daarom de volgende schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld:

  • Kent u het artikel ‘Natuuronderzoek moet straks ook bij dorpsfeest’ (LC, 3 november 2021)?
  • Klopt het dat de regels die per 1 januari 2022 een ecologisch onderzoek vereisen bij dorpsfeesten en een buurtbarbecue zijn afgestemd met het college / de gemeente Weststellingwerf? En zo ja, in welke mate of op welke manier heeft Weststellingwerf bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe beleid?
  • Waarom heeft het college niet bij de begroting 2022 of op een ander moment de raad geïnformeerd over deze (voorgenomen) provinciale regels die zeer ingrijpend zijn voor de leefbaarheid in de dorpen?
  • Wil het College zich ervoor inspannen om (het voornemen tot) de regels over ecologisch onderzoek bij dorpsfeesten, sportevenementen en buurtbarbecues alsnog van tafel te halen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat bent u voornemens te gaan doen?