VVD steunt Centrumvisie Wolvega

0
1732

Na een intensief voorbereidingstraject sprak de gemeenteraad van Weststellingwerf op 21 juni over de Centrumvisie voor Wolvega. Een visie die in nauwe samenwerking met winkeliers, bezoekers, ondernemers, inwoners en vastgoedeigenaren is opgesteld door het College van B&W.

Lees hieronder waarom de VVD hier enthousiast over is en waarvoor de VVD nog aandacht vraagt. Namens de VVD heeft raadslid Sylvia Heida hier het woord op gevoerd. Hierbij haar bijdrage:

“Voorzitter, in dit raadsvoorstel wordt aan de gemeenteraad gevraagd om op 6 punten akkoord te gaan, waarbij het vaststellen van de visie en het beschikbaar stellen van het budget de belangrijkste zijn. Voordat ik mijn aanvullende vragen/opmerkingen wil stellen aan de wethouder, wil ik hem en zijn team eerst een heel groot compliment maken.

VVD zeer tevreden
De fractie van de VVD is zeer tevreden over het raadsvoorstel, maar nog meer tevreden over de weg ernaar toe. Wij spreken onze complimenten uit aan alle betrokkenen in dit proces. Er ligt hier een raadsvoorstel voor waar het kernwoord draagvlak uitspringt. Het draagvlak dat aanvankelijk moeizaam tot stand is gekomen. Wij hechten grote waarde aan het bottom up proces rondom het tot stand komen van dit voorstel. Ik verwacht het draagvlak zeker ook terug te zien bij de middenpartijen in onze raad die groot voorstander zijn van participatie. Nou, dit raadsvoorstel blinkt uit vanwege haar participatie. Wij moeten dan ook niet als politiek hier dwars tegen ingaan omdat onze meningen doorgedrukt moeten worden. Integendeel, als Raad gaan wij over de WAT vraag en de uitvoering gaat over de HOE vraag.

Auto te gast
Er is hier sprake van een bijzonder zorgvuldig proces geweest, met werkgroepen, klankbordgroepen, stuurgroepen en diverse bijeenkomsten en afstemmingsoverleggen. Daar kun je als raad toch niet zomaar van afwijken? En mooier nog: in het voorstel van het college zit al een optie om m.b.t. ‘auto te gast’ een pilot te doen om de hele winkelstraat op gezette tijden af te sluiten, meer dus dan nu het geval is vanaf het centrumplein tot aan de Pastoriestraat. Laat het college hierbij in nauwe afstemming met betrokken partijen voorstellen voor doen en ga die niet voorschrijven vanuit de raad. Wij kunnen hier vandaan niet zien wat de impact is van het afsluiten van een weg om 11 uur of om 13 uur of de hele dag. Laten we daar dus ook niet als raad nu bindende uitspraken over doen en de voorstellen en resultaten van de pilot daarom afwachten.

Pilot vervroegen? Racebaan
Sterker nog, we kunnen de pilot vervroegen wat de VVD betreft. Hoe staan andere partijen en de wethouder hierin ? Daarmee sla je twee vliegen in één klap: 1) we weten snel wat wel en wat niet werkt en dat kan dan terugkomen in het definitief ontwerp en 2) we zien de afgelopen tijd steeds vaker dat er overlast wordt veroorzaakt met auto’s in de winkelstraat. Het lijkt soms wel een racebaan. Het nu al op bepaalde tijden afsluiten van de winkelstraat kan hier ook helpen overlast voor omwonenden te bestrijden en ongelukken te voorkomen, omdat er vaak met hoge snelheid door het centrum wordt gereden. Graag reactie van de wethouder en andere partijen. Daarmee is een amendement zoals door het CDA mogelijk wordt voorgesteld nu ook niet nodig.

Draagvlak belangrijk
Nogmaals, wij maken ons zorgen dat het draagvlak met al te starre besluiten (over tijdstippen) wellicht afbrokkelt. Dus wat ons betreft in overleg met betrokken partijen in het centrum over de pilot en de tijdstippen van afsluiting. En dan de pilot z.s.m. laten beginnen. En mocht blijken dat er draagvlak is voor nog meer momenten van afsluiting, dan zal het college – gehoord de wensen uit de raad – daar ongetwijfeld voorstellen voor doen.

Aanvullende vragen
De volgende vragen zijn door mevrouw Heida gesteld aan de wethouder:

1. In de stukken wordt uitgebreid gesproken over het ‘auto te gast’ principe in het kernwinkelgebied. Ook afgelopen donderdag hebben we in een bijeenkomst van de raad kunnen zien hoe e.e.a. er uit komt te zien. Complimenten voor de wethouder en zijn team met deze duidelijke schetsen en uitleg. Er zijn door aanwezige raadsleden nog diverse suggesties gedaan ter verbetering. De VVD gaat er vanuit dat hier serieus naar gekeken zal worden bij de definitieve planvorming. Zo gaven we zelf aan of de verzinkbare paal in de Hoofdstraat oost wellicht niet beter op zijn plek is ter hoogte van de Blomslaan i.p.v. bij Boersma voor de deur, om zo tot een betere verkeersafwikkeling/-doorstroming te komen als de weg is afgesloten door de omhoogstaande paal. Ook de gedachte van BS om ‘een poort a la Valkenburg’ te plaatsen op de Steenwijkerweg bij het centrumplein is een interessante.
De wethouder heeft toegezegd deze suggesties te overwegen en eventueel mee te nemen in het ontwerp.

2. In de stukken hebben wij ook kunnen lezen dat het wonen boven winkels wordt toegestaan in het kernwinkelgebied. Wij zijn hier als VVD heel content mee. We weten namelijk dat dit bij een aantal ondernemers een wens was om dit te realiseren. Ook om bijvoorbeeld meer appartementen boven winkels te maken. Mijn vraag aan de wethouder is, hoe concreet is dit en kunnen hiervoor al aanvragen worden ingediend? Zo nee, wanneer verwacht de wethouder dat dit mogelijk is? Zijn er ook mogelijkheden om nu al boven het toegestane woningcontingent te gaan?
De wethouder heeft aangegeven dat wanneer er concrete aanvragen zijn deze zeker ingediend kunnen worden bij de gemeente. Hij gaf ook aan dat er vanuit de provincie ook meer ruimte komt om dit te realiseren.

3. En is er zicht op ontwikkeling van de locatie naast ‘Het lekkerste winkeltje’ van Otten? We beschouwen dit braakliggende terrein met zijn allen, inwoners, bezoekers en ondernemers al jaren als een ‘rotte kies’ in de winkelstraat. De centrumontwikkeling zou ook de eigenaar van deze grond moeten verleiden om tot ontwikkeling te komen. Hetzij door een nette parkeerplaats te maken of door er nieuwbouw te realiseren. Indien die plannen er niet komen, mag er wat ons betreft door de gemeente worden bekeken welke alternatieven er zijn om het terrein wel tot ontwikkeling te laten komen. Hierbij dient zeker ook te worden gekeken naar het instrument van onteigening. Is de wethouder daartoe bereid?
De wethouder heeft aangegeven de alternatieven te gaan onderzoeken, waarbij ook onteigening wordt meegenomen. Ook de meeste andere partijen steunden deze inzet van de VVD.

4. Er wordt gesproken over het toevoegen van een extra fte aan het team dat zich bezighoudt met de verdere ontwikkeling van het centrum. Kan de wethouder aangeven waarom er een extra fte wordt aangetrokken en wat wordt de meerwaarde van deze persoon?
Hierop heeft de wethouder voldoende antwoord gegeven, e.e.a. staat overigens ook in de raadsstukken goed omschreven.

5. Met betrekking tot de planvorming voor de ontwikkellocatie Pastorieplein wordt gevraagd aan de raad in te stemmen met het geven van een opdracht aan het college om dit te realiseren. Kan de wethouder aangeven wanneer het team dan gaat beginnen en wanneer wij als raad resultaten mogen verwachten? Overigens zijn wij van mening dat het terecht is dat hier aandacht voor is, want dit is inderdaad een potentiële parel plek voor Wolvega. Het college schetst in haar stukken al diverse kansen voor dit gebied. Laten we die benutten.
De wethouder gaat na vaststelling van de Centrumvisie (28 juni stemming in de raad) over tot het instellen van het kwaliteitsteam om met een plan te komen.