VVD tevreden met gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren

0
2310

Tijdens de bespreking van de jaarstukken over het jaar 2016 heeft de VVD het college complimenten gegeven over het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren. Want evenals de afgelopen jaren heeft de gemeente 2016 afgesloten met een positief saldo. Het afgelopen jaar zelfs met een positief resultaat van 3,9 miljoen. Dit resultaat is met name tot stand gekomen door een incidenteel voordeel op het sociaal domein en vanwege de verkoop van de aandelen Enexis. Het voorstel om dit positieve saldo naar de algemene reserve vinden we een juiste en verbetert onze eigen inkomenspositie nog verder. Inmiddels hebben we een eigen vermogen van 23,7 miljoen. En dat is goed want er zullen komende jaren ook nog een aantal zaken op ons afkomen waar we mogelijk ons eigen vermogen voor zullen moeten aanspreken omdat die niet uit de exploitatie gedekt kunnen worden. Hier zullen we in de kadernota nader op ingaan.

Naast een gezonde eigen vermogenspositie beschikken we ook nog over de voorziening precariobelasting met een saldo van 4 miljoen. Wanneer er definitief zekerheid komt dat we dit geld mogen houden is de VVD van mening dat we dit dan ook gaan toevoegen aan onze algemene reserve.

Daarnaast zijn we ook blij met de verlaging van de schuldpositie van de gemeente. In de huidige bestuursperiode is de ambitie neergelegd om de gemeentelijke schuldpositie te verbeteren. En dat is goed gelukt! Het streven naar een schuldratio onder de 80% zoals we dat in het coalitieakkoord hebben neergelegd is al in 2016 behaald (78%). Het college laat zien dat afspraak is afspraak en heeft een duidelijke koers voor ogen.

Tot slot zijn we ook erg blij met de herstructurering van de leningenportefeuille die vorig jaar is geëffectueerd. De VVD had hier eerder aandacht voor gevraagd. De renterisico’s naar de toekomst zijn hierdoor beter gespreid en jaarlijks besparen we daardoor bijna 200.000 euro aan rente. Geld dat we nu aan andere zaken voor onze inwoners kunnen besteden.