VVD Weststellingwerf presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022

0
3937
Jack Jongebloed en Roelof Theun Hoen presenteren het VVD verkiezingsprogramma 2018-2022. Foto: Lenus van der Broek

Verdere verlaging van de lasten voor inwoners en ondernemers. Een centrummanager die samen met ondernemers gaat werken aan aantrekkelijk winkelcentrum. Meer geld voor initiatieven in de dorpen inclusief Wolvega en Noordwolde. Een hoger onderhoudsniveau voor wegen en bermen. En goede digitale en mobiele bereikbaarheid. Hier gaat de VVD in Weststellingwerf zich de komende 4 jaar voor inzetten. Met een ambitieus verkiezingsprogramma volop nieuwe ideeën gaan zij de strijd aan met de andere partijen.

Verdere verlaging van de woonlasten voor inwoners en ondernemers
De afgelopen periode is er flink gewerkt aan verbetering van de schuldpositie van de gemeente en verlaging van de woonlasten. Deze lijn willen we door­zetten. Wij willen de komende periode dan ook een verdere verlaging van de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB). Afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten wat ons betreft uitslui­tend kostendekkend blijven. Dat betekent dat er niet meer mag worden geheven dan dat eraan uitgegeven wordt. Door een efficiëntere manier van afvalinzameling kunnen de lasten met betrekking tot de afvalstoffenheffing zelfs verder omlaag.

Een centrummanager die samen met ondernemers gaat werken aan een aantrekkelijk winkelcentrum
Samen met de ondernemers moet er worden gezorgd voor een goed ondernemers­klimaat. De VVD wil dat er een centrummanager wordt aangesteld die samen met ondernemers en de gemeente gaat werken aan een aantrekkelijker winkelcentrum. Naast de centrummanager moeten ondernemers bij de gemeente snel terecht kunnen bij de bedrijvenadvi­seur. Sinds de afgelopen periode is ook het ondernemersfonds opgericht. Bij het innen van de belasting hiervoor wordt door de gemeente inningskosten in rekening gebracht. De VVD vindt dat er vanaf de volgende periode geen vergoe­ding voor de inningskosten van deze belasting meer aan de gemeente hoeft te worden afgedragen.

Meer geld voor initiatieven in al onze dorpen inclusief Wolvega en Noordwolde
Met betrekking tot de dorpen wil de VVD structureel 100.000 euro per jaar vrij maken voor het bestaande dorpenfonds. Dit dorpenfonds is in het verleden geïnitieerd door de VVD en heeft uitgewezen dat een bijdrage van de gemeente verveelvoudigd wordt door bijdragen van andere partijen. Een bijdrage van 100.000 euro per jaar in het dorpenfonds geeft de mogelijkheid om te blijven investeren in de dorpen en de inwoners. Ook de dorpshuizen kunnen blijven rekenen op structurele ondersteuning door een bijdrage aan Stichting Harten Tien die zorg draagt voor het onderhoud van de dorpshuizen. Met betrekking tot de kernen Wolvega en Noordwolde willen wij initia­tieven financieel ondersteunen. Voor Wolvega willen we dit realiseren door het instellen van een apart wijkenfonds van 50.000 euro per jaar. In Noordwolde blijven we investeren via het project Bestemming Noordwolde.

Een hoger onderhoudsniveau voor wegen en bermen
Om onze begroting op orde te houden hebben we enkele jaren geleden moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreft onder andere de bermen en de wegen in onze gemeente. Nu de economie weer aantrekt en het financieel beter gaat willen wij de onderhoudsniveaus weer verhogen. Ook moeten de wegen en fietspaden zodanig ingericht zijn dat alle verkeersgebruikers, jong en oud, hiervan veilig gebruik kunnen maken. Speciale aandacht moet worden besteed aan de verkeersveiligheid rondom scholen, sportclubs en spoorwegovergangen en het gebruik van de elektrische fiets.

Goede digitale en mobiele bereikbaarheid
De VVD heeft afgelopen periode al vaak aandacht gevraagd voor de mobiele en digitale bereikbaar­heid in de gemeente. De komende periode zal hier aandacht voor moeten blijven. Het hebben van mobiele bereikbaarheid en snel internet is voor nu en in de toekomst van het allergrootste belang. Het is onmisbaar voor inwoners, scholen, ondernemers (waaronder ook veel agrarische ondernemers), de overheid, de zorg, enzovoorts. Ook moet wat de VVD betreft op de kortst mogelijke termijn glasvezel in de gehele gemeente worden aangelegd.

 

Lees hier het verkiezingsprogramma >>> Verkiezingsprogramma VVD Weststellingwerf 2018-2022