Weststellingwerf blijft goed, wordt beter.

0
5475

Weststellingwerf met haar 26 dorpen, groot en klein, is een práchtige gemeente. De eigen taal, cultuur, de natuur en de goede bereikbaarheid maken het een geweldige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. De komende jaren moeten er wat ons betreft in Wolvega, Noordwolde én de kleine dorpen wel extra woningen gebouwd worden. Dat is goed voor onze jongeren die in hun eigen dorp willen blijven wonen, maar ook voor Weststellingwervers die een stap naar een volgende woning willen maken.

Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Weststellingwervers verdiend.
Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. Dan kunnen projecten doorgaan én de woonlasten zo laag mogelijk worden gehouden. Dat hebben we de afgelopen jaren voor elkaar gekregen en dat willen we ook de komende jaren blijven doen. Van de VVD mag u ook verwach- ten dat we de belastingen laag houden.

De contacten tussen ondernemers en de gemeente zijn op dit moment erg goed. En dat moet zo blijven! Ondernemers moeten ook volop de ruimte krijgen om te ondernemen. Door hen vol- doende ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde economie en dus meer banen. De komende jaren zullen we ook moeten blijven investeren in onze industrieterreinen en winkelstraten. Met de gezamenlijke inzet van de gemeente, winkeliers, horeca en vastgoed wordt winkelen en een terrasje pakken in Wolvega en Noordwolde nog aantrekkelijker.

Weststellingwerf is en blijft wat ons betreft ook een sterk agrarische gemeente. Wij dragen boeren al jaar en dag een warm hart toe. Deze sector zorgt in onze gemeente voor werkgelegenheid en leefbaarheid. Dat moet zo blijven! Boeren verdienen waardering. En ze verdienen zoveel als moge- lijk ruimte en ondersteuning om te ondernemen en te innoveren.

Onze kinderen moeten met veel plezier naar een school gaan waar ze veilig kunnen leren en hun talenten optimaal worden benut. Er is onderwijs in óf dichtbij de dorpen. Dat willen we zo houden. Ook willen we dat Weststellingwerf een gemeente blijft waar ruimte is voor sport en beweging voor jong en oud. Samen met de ver- enigingen blijven wij ook de komende periode hierin investeren!

Toerisme en recreatie is nu en zeker in de toekomst enorm belangrijk voor Weststellingwerf. Afgelopen periode zijn er al mooie ontwikkelingen tot stand gekomen. Van speeltoestellen bij de Spokeplas tot grotere recreatieve ontwikkelingen bij de Driewegsluis en Noordwolde. Hier moeten we op blijven doorpakken en we willen dan ook blijven investeren in toerisme en recreatie.